Chọn địa phương
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Liên hệ với MULTIVAC

Hiện diện trên toàn cầu với địa chỉ liên hệ tại địa phương

Với giải pháp đóng gói của MULTIVAC, bạn đã quyết định lựa chọn không chỉ chất lượng và hiệu suất cao nhất, mà còn lựa chọn một dịch vụ chăm sóc toàn diện và hoàn hảo.

Là một tập đoàn hoạt động trên toàn cầu với 75 công ty con, chúng tôi liên kết chặt chẽ với khách hàng và thị trường của mình. Điều này cho phép chúng tôi nhận biết được các xu hướng và phát triển trên thị trường rất sớm. Là khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được lợi thế do độ ngũ bán hàng và dịch vụ có trình độ cao của chúng tôi luôn ở gần địa điểm của bạn.